1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    Buncha Limpabandhu 老師

    Buncha Limpabandhu 老師

    管理學院院長


    教育背景:

    獲得英國薩里大學國際商務管理碩士學位。 他曾擔任股票交易員多年,也是網絡投資專欄作家。 他是泰國大學研究協會(TURA)的研究員。 Buncha先生目前就任管理學院院長。
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>